خانواده استیو جابز بنیان گذار اپل در حالی که از همه ی کسانی که در سال های گذشته در نبرد با بیماری

سرطان از او حمایت می کردند قدردانی و تشکر کرده و  گفتند او در آرامش دنیا را ترک کرد.

 

زندگی ،مرگ ، تشییع و میراث استیو جابز بنیان گذار اپل  - Wwww.TakPix.Comزندگی ،مرگ ، تشییع و میراث استیو جابز بنیان گذار اپل  - Wwww.TakPix.Comزندگی ،مرگ ، تشییع و میراث استیو جابز بنیان گذار اپل  - Wwww.TakPix.Com

 

ارسال های گذشته